Blog Archive

ขับเคลื่อนโดย Blogger.

มีคำกล่าวที่ว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชทรงเป็นพระมหากษัติย์ที่ทรงงานหนักมากที่สุดในโลก คงไม่ใช่เรื่องที่เกินจริงเลย พระนับตั้งแต่เสด็จขึ้นครองราชวันที่ 9มิถุนายน 2489 เป็นต้นมา พระองค์ก็ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเพื่อบำบัดทุกข์บำรุงสุขแก่ราษฎรอย่างหนักสม่ำเสมอ ซึ่งทำให้พระองค์ได้ทอดพระเนตรเห็นสภาพความเป็นจริงและปัญหาของพสกนิกรอย่างถ่องแท้ จนเป็นที่มาของโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่กระจายอยู่ทั่วประเทศกว่า3000โครงการ
และ โครงการฝนหลวง ที่เปลี่ยนชื่อมาจาก โครงการฝนทียม ตามมติคณะรัฐมนตรี พ.ศ.2517 ก็เป็นหนึ่งในพระมหากรุณาธิคุณดังกล่าวที่เกิดขึ้นเมื่อพระองค์ทรงเล็งเห็นว่าปัญหาการขาดแคลนทรัพยาการน้ำเป็นเรื่องที่สามารถส่งผลกระทบต่อชีวิตความเป็นอยู่ของพสกนิกรโดยตรงในวงกว้าง ซึ่งหากเกิดปัญหาขึ้นย่อมต้องส่งผลกระทบต่อเศรษกิฐสังคม และสิ่งแวดล้อมของธรรมชาติโดยรวมจึงทรงดำเนินการคิดค้นหามาตาการหรือวิธีการที่จะคลายทุกข์ร้อนเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดภัยแล้งรุนแรงจนถึงขั้นวิกฤติจนอยากที่จะแก้ไขในอนาคต จนเป็นที่มาของการที่พระองค์ทรงประดิษฐ์คินค้นเทคโนโลยีฝนหลวง ซึ่งเป็นเทคโนโลยีในการดัดแปลงสภาพอากาศให้เกิดฝนจากเมฆด้วยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ซึ่งมีการวางแผนปฏิบัติการหวังผลที่แน่นอน โดยการใช้สารเคมี ทำให้เกิดกระบวนการเกิดฝนเร็วขึ้นและมีปริมาณมากกว่าฝนที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติไม่ว่าจะเป็นการยึดอายุฝนให้นานขึ้น มีฝนตกถี่ขึ้นเพิ่มปริมาณฝนให้ตกกระจายอย่างทั่วถึงสม่ำเสมอ และทำให้ฝนตกลงสู่พ้นที่เป้าหมายที่กำหนดได้อย่างแม่นยำแผ่เป็นบริเวณกว้าง จนทำให้พระองค์ทรงได้รับการยอมรับจากองค์การอุตุนิยมวิทยา และองค์กรระดับนานาชาติ ในฐานะที่ทรงประดิษฐ์คิดค้นผลงานอันทรงคุณค่าต่อการพัฒนาประเทศ
นับแต่การเริ่มต้นการทดลองปฏิบัติการจริงในท้องฟ้าเป็นครังแรกเมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ.2512 ที่อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่เป็นต้นมา พระองค์ยังมิได้ทรงหยุดพัฒนาเทคนิคในการทำฝนหลวงให้สัมฤทธิ์ผลยิ่งขึ้น จนเป็นที่มาของการตั้งสำนักฝนหลวงและการบินเกษตร ภายใต้สังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ซึ่งมีศูนย์ในการปฏิบัติงานบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในเรื่องภัยแล้งอยู่ทั่วประเทศ
และเพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันล้นพ้นของพระบามสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จึงมีการกำหนดให้วันที่ 14 พฤศจิกายน "ของทุกปีเป็น วันพระบิดาฝนหลวง อย่างเป็นทางการของประเทศไทยอีกด้วย
เครดิต a day เล่ม77

0 ความคิดเห็น: